MAGYAR SAJTKÉSZÍTŐK EGYESÜLETÉNEK SAJTVERSENY SZABÁLYZATA

I. ELŐKÉSZÍTÉS

1. A nevezési kiírás

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete által szervezett sajtversenyek nevezési kiírásai az Egyesület honlapján (https://www.sajtkeszitok.hu) egy éves versenynaptár alapján, az adott verseny időpontja előtt minimum 30 nappal kerülnek meghirdetésre.

A nevezési kiírás tartalmazza a verseny helyszínét, időpontját, a nevezési határidőt, a versenyre beadandó termékmintákkal kapcsolatos előírásokat, beleértve a minták leadásának határidejét, valamint a nevezési díjjal kapcsolatos tudnivalókat.

2. A nevezés

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete  által meghirdetett sajtversenyekre az Egyesület honlapján a https://nevezes.sajtkeszitok.hu/  link alatt lehet nevezni.

A versenyen való részvételhez a következőknek kell megfelelni: 

 • csak állati tej alapú termékek lehetnek versenyben,
 • nevezni saját készítésű termékkel lehet,
 • olyan mintát lehet csak beadni, amelyet a nevező forgalmaz,
 • a nevezési díjat be kell fizetni. 

3. A nevezéssel kapcsolatos kérdések

A nevezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő  kérdésekre az Egyesület honlapján szereplő mailen, vagy telefonszámon lehet érdeklődni. A felmerült kérdésekre adott válaszok felkerülnek a honlapra (a kérdést feltevő megjelölése nélkül.) 

4. A nevezési díj

A sajtversenyen való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a versenyen bemutatott termékminták száma alapján kell fizetni, melynek mértéke 5.000,- forint/ termékminta. Egy pályázó maximum 5 mintával nevezhet. A nevezési díjat előzetesen, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének a verseny kiírásban megjelölt bankszámlájára kell a verseny előtt legkésőbb 10 naptári nappal átutalni, az utalás közleményében a nevező nevét, a sajtverseny dátumát és a nevezni kívánt minták számát kell feltüntetni. A nevezési díj kifizetése alól mentesülnek a Magyar Sajtkészítők Egyesületének tagjai, akik 3 termékmintáig bezárólag a versenyen ingyenesen vehetnek részt. A nevezési díj mértékét az Egyesület évente felülvizsgálja.

5. A minták kérdései

A mintát a termelő választja ki. A minták mérete és egyéb jellemzői a nevezési kiírásban kerülnek megjelölésre.

A termékeknek a nevezési kiírásban megjelölt időpontra és helyszínre történő eljuttatása a nevező feladata.

A mintát az egyesület által kijelölt személy veszi át. Az átvételt követően az átvevő a mintát egy kóddal látja el és gondoskodik a megfelelő tárolásáról. Az átvevő nem vehet részt a bírálatban. Átvételt követően a termék átkerül az anonimizálónak (minta előkészítőnek) aki kettéválasztja a mintát archiv mintára és bírálati mintára. A terméket ezt követően a minta előkészítő titkos kóddal látja el.

6. A minták őrzése

A minták tárolása megfelelő hőmérséklettel rendelkező helyiségben, vagy hűtőben történik. A tárolóhelyiségbe és a bírálat területére a verseny egész időtartama alatt sajtot se bevinni, se onnan kivinni nem lehet.

7. Bírálók

A sajtverseny szervezői nagy figyelmet fordítanak arra, hogy változatos összetételű, nagy tapasztalattal rendelkező személyek alkossák a zsűrit.
A zsűri tagjai vállalják, hogy legjobb tudásuk szerint értékelik és bírálatukkal segítik a sajtkészítők munkáját. A bírálaton kipihenten és felkészülten jelennek meg, az ízlelés befolyásolására alkalmas dolgokat nem fogyasztanak.

A zsűri összeállításának alapvető feltételei a következők:

 • az Egyesület elnöksége, illetve az általa kinevezett elnökségi tag nevezi ki a zsűri elnökét
 • a zsűri minimum 70 %-a vizsgázott sajtbíra
 • a bírálók maximum 30 %-a lehet laikus (összességében és asztalonként is), akiknél előzetes teszt sikeres megoldása szükséges a részvételhez
 • egy asztalnál 3-9 fő bírálhat
 • az asztal vezető bíra nagy (lehetőleg nemzetközi) tapasztalattal is rendelkező személy, akit a zsűri elnök nevez ki
 • max. 15 sajt kóstolása lehet ideális bírálati asztalonként, ettől a zsűri elnöke eltérhet
 • az egy asztalnál ülő bizottságot a verseny szervezője állítja össze
 • a zsűri tagjai semmilyen formában nem befolyásolják egymás munkáját, etikusan viselkednek.

8. Kizárás

A minta átvételekor is felmerülhet, hogy a nevező egyértelműen azonosíthatóan más termékével nevez. Ez esetben az átvevő még a kód kiadása előtt a verseny koordinátornak és/vagy a zsűri elnöknek jelez, aki(k) megteszi(k) a szükséges lépéseket.

Amennyiben 

 • egyértelműen azonosíthatóan más termékével nevez a versenyző, 
 • összeférhetetlen a bírálattal a nevező személye vagy a termék

kizárásra kerül. Kizárható bármely termék, mely a nevezési feltételeknek és a szabályzatnak nem felel meg. 

A verseny alatt bármely sajtbíra javaslatára a zsűri elnök dönthet a kizárásról.

II. SAJTVERSENY

1. A minták előkészítése

A bírálat fajtánként és asztalonként történik.

A technikai személyzet a bírálat napján szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a minták tárolása megfelelő volt-e, a minták hőmérséklete, tárolása a bírálat előtt megfelelt-e az előírt feltételeknek.

Amennyiben valamely mintán található csomagolás, vagy a termelőre utaló jelzés, akkor azt a személyzet a vezető útmutatásai alapján eltávolítja. A mintákat a technikai személyzet elhelyezi a bírálatra alkalmas tálalóeszközökön ügyelve arra, hogy a hozzá tartozó bírálati sorszám szigorúan a minta mellett maradjon.

2. A minták áttekintése


A technikai személyzet leltározást végez és ellenőrzi, hogy valamennyi nevezett minta rendelkezésre áll-e és megkapta-e a bírálati sorszámot.

A bírálati sorszámmal nem rendelkező és egyértelműen nem beazonosítható tételek kizárásra kell kerüljenek.

A technikai személyzet vezetője eligazítást tart, mely során tisztázzák, hogy mely bíráló bizottság mely mintákat fogja tesztelni és mi a minták sorrendje.
A technikai személyzet gondoskodik arról, hogy a bíráló bizottságok a termékeket titkos kóddal ellátva a meghatározott sorrendben kapják meg.

3. A bírálat

A bírálat célja objektív visszacsatolást nyújtani a sajtkészítő számára a bírálatra nevezett sajtról, valamint a kiemelkedő minőségű sajtok megismertetése a fogyasztókkal, a gasztronómia képviselőivel, kereskedőkkel, hogy ezáltal jobb piaci pozícióba kerüljenek a sajtkészítők.

Egy-egy bíráló bizottság létszáma 3 és 9 fő között kell legyen. Az asztalvezető bírákat a zsűri elnök nevezi ki.
1 fő max 15 sajtot bírálhat

Bírálati szempontrendszer minta

A bírálat folyamata:
A technikai személyzet a titkos sorszámmal ellátott termékmintákat egymás után helyezi a bíráló bizottság elé. Egyszerre egyidőben egy bíráló bizottság csak egy termékmintát bírálhat.A bírálatnál nincs megbeszélés és konszenzus, de egyedi esetben az asztalelnök engedélyével lehet egyeztetni a bíráló társakkal vagy a vezetővel.
A pontozás 100-as skálán kategóriák szerint történik (bírálati szempontrendszer szerint).
Értékelésnél a bíráló bizottság pontjainak átlaga alapján kapja meg az adott termékminta az összpontszámot. Vitás kérdésekben a zsűri elnöke jogosult dönteni. A bíráló bizottság tagjainak a bírálati lapját a asztalelnök begyűjti és azok alapján számítja ki az eredményt, amennyiben nem a bírálati szoftverrel dolgoznak a bírák.
Szoftverrel történő bírálat esetén a bírák egyéni értékeléseit összegzi a szoftver, amit az asztalelnök ellenőriz, vitás esetben újra bíráltathatja a terméket.

Az adott termékminta bírálatának befejezését az asztalelnök jelzi a technikai személyzet felé, egyben jelzi hogy felkészült a bizottság a következő minta bírálatára.

4. A döntési procedúra és a döntés

A bírák által adott egyedi pontok átlaga alapján történik az adott termékminta értékelése.

Konszenzus az értékelés során kizárólag akkor van, ha felmerül egy tétel kizárásának a lehetősége, vagy valamelyik bíra valamilyen fontos problémát jelez, de a pontozásnál soha nincs konszenzus.
A bírálat befejezését követően a pontszámok alapján a szoftver rangsorolja adott nevezési csoporton belül a termékmintákat (nem szoftveres értékelés esetén a zsűri elnök összegzi az eredményeket az asztalvezető bírák által átadott átlagok alapján).

5. Az eredmény kihirdetése

A bírálat kiértékelését követően beazonosításra kerülnek a sajtok és az adott nevezési csoporton belül a bronz, ezüst és arany helyezések kerülhetnek kiosztásra.

III. DÍJ

1. A díj leírása

A kiválóan szereplő tételeket a zsűri bronz, ezüst és arany éremmel (oklevéllel) jutalmazza. A díjazás célja a sajtok népszerűsítése, a jó minőségű termékek mind szélesebb körű megismertetése. A kiadott érmek száma nem haladhatja meg a nevezett sajtok főkategóriánkénti 30 %-át.

A díj feltüntetésének (kommunikálásának) lehetőségei és feltételei:

 • a díj logóját – évszám feltüntetésével – csak az adott termékre lehet használni
 • a logo használati jogát a szervező bizottság biztosítja a díjazott termékre a versenytől számított egy évig
 • a díj logója – korlátozás nélkül – az adott díjazott sajt megjelenítésekor bárhol használható
 • bármilyen visszaélés esetén – mást terméken való használat, receptúra változtatás – a döntéshozó a díjat visszavonhatja, etikai eljárást kezdeményezhet
 • vitás kérdésekben a verseny szervezői jogosultak dönteni, figyelembe véve a minőségi sajtkészítés és értékelés érdekeit.

2. Viták kezelése

Panaszok és vitás esetek kezeléséről a versenyelnök dönt.